София през април 2018 / Sofia in April 2018

Спътниково изображение на град София от спътника Sentinel-2 на програмата за наблюдение на Земята Copernicus на ЕКА в естествени цветове, заснето на 24.04.2018 г.

ESA Copernicus program, Sentinel 2 image, true color 24.04.2018