София през юли 2017 / Sofia in July 2017

Спътниково изображение на град София от спътника Sentinel-2 на програмата за наблюдение на Земята Copernicus на ЕКА в естествени цветове, заснето на 23.07.2017 г.

ESA Copernicus program, Sentinel 2 image, true color 23.07.2017