Кадастрален план на гр. София 1897г., Бартел, визуализация 1:30 000/ Cadastral plan of Sofia 1897, Bartel, visualized 1:30 000